Contractul cu turistul

 

 

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. _______ din data de __________


Părțile contractante:

Societatea Komsi Group Srl, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str. Valea Ialomitei Nr 3, Bl D22, Sc F, număr de inregistrare la registrul comerțului J40/32298/1992, cod de inregistrare fiscală RO3153432, cont bancar RO26RNCB0066003901940001, deschis la BCR - Drumul Taberei, titulară a Licenței de turism nr. 3551, pentru Agenția de turism KOMSI TRAVEL avand punctul de lucru in Bucuresti, sector 1, Str. Stirbei Voda, nr.4, bl. 2, reprezentată prin Anca - Mihaela Dimitrescu, in calitate de Director General, denumită in continuare Agenția;

și

Turistul/ reprezentantul turistului, domnul/doamna ________________, cu CNP: __________________, domiciliat/ domiciliată in __________, telefon __________________ posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ---, nr. -------, eliberat/eliberată de -------, au convenit la incheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

II. Incheierea contractului

2.1. Contractul se incheie, după caz, in oricare din următoarele situații:

a) in momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;

b) in momentul in care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenția poate solicita un avans de pană la 50% din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, in funcție de data la care turistul solicită serviciile.

c) in momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

1. In cazul in care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunțe la călătoria turistică datorează Agenției penalități conform cap. VI.

2. In cazul in care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite in scris de la Agenție sau dacă această confirmare nu s-a făcut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligația de informare a turistului este considerată indeplinită prin inscrierea acestei informații in oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenție, nefiind necesară incheierea in formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului in modalitățile prevăzute mai sus conține clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

2.3. Contractul incetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de călătorie.

III. Prețul contractului și modalități de plată

3.1. Prețul contractului este de ______ EURO - OFERTA și se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și TVA. Dacă prețul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/ sau pe factură.

3.2. Modalități de plată

3.2.1. La incheierea contractului se achita _______

3.2.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenție in scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singură monedă, in valuta specificată in contract sau in RON la cursul de referință conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal.

IV. Drepturile și obligațiile Agenției

4.1. Agenția se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai in situația solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. In cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc in oferta proprie a agenției de turism sau in cazul in care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenția poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. In cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul cu cel puțin 15 zile inainte de data inceperii călătoriei. In cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) și c), informarea se va face in timp util pentru a permite turistului să decidă inceperea călătoriei.

4.3. In cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice avand in componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decat cea inscrisă in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare și de asistență a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare și anulării sau intarzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărarea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră in competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion

reprezentand contractul intre pasager și transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. In situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz in care turistul nu va fi despăgubit in niciun mod avand in vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

4.5. Agenția poate modifica prețul contractului in sensul majorării sau micșorării, după caz, arătand totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi și aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6. In cazul in care, după inceperea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute in contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare in vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate și cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate in timpul călătoriei turistice;

c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive intemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

a) plinirea sau indeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) cand neindeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor imprejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor imprejurări care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;

c) cand neindeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.8. Agenția are obligația să furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile, dar nu mai puțin de 3 zile, inainte de data plecării, următoarele informații:

a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un număr de apel de urgență care să ii permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
c)
pentru călătoriile minorilor neinsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) obligațiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 și 5.13.

4.9. Agenția parte in contract este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat in dificultate, in cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile și obligațiile turistului

5.1. In cazul in care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care indeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța in scris Agenția cu cel puțin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, intre turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate și cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată agenției de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. In cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare in Romania, turistul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare și se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieșire inscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare pană cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusivă a turistului.

5.3. In cazul in care prețurile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunța unilateral contractul fără nicio obligație față de Agenție, acesta avand dreptul la rambursarea imediată de către Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat să comunice Agenției in termen de 5 zile calendaristice de la primirea inștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea călătoriei, iar in cazul in care se aplică clauzele prevăzute in cap. IV pct. 4.7 lit. b) și c), hotărarea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului fără plata penalităților; sau

b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.5. In cazul in care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări in condițiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. In cazul in care turistul reziliază/denunță unilateral contractul in temeiul pct. 5.4 sau Agenția anulează călătoria turistică inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț, in sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.7. In toate cazurile menționate la pct. 5.6, turistul are dreptul să solicite Agenției și o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau in baza unei hotărari a instanței de judecată, pentru neindeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor in care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menționat in contract, iar Agenția a informat in scris turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate in ciuda oricăror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denunțarea unilaterală ii este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. In cazul in care turistul alege să se mute la un alt hotel decat cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării ii aparține. Agenția va rezolva cerințele turistului in limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmand a fi suportate de către turist. Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la cap. VI la momentul respectiv și incheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament etc.), in vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor in cauză.

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară indeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de exemplu, călătoria impreună cu minori, situația in care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligația de a indeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. In cazul in care turistul nu iși respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare in vederea efectuării călătoriei care nu sunt in sarcina Agenției (de exemplu, in cazul călătoriei cu minori, imputernicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoțește sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere in cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.14. Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

5.15. In cazul in care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.17. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atat la dus, cat și la intors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de intalnire și orarele vor fi suportate de către acesta.

5.18. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai intoarcă in Romania și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri

6.1. In cazul in care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:

Taxa de 30 eur pentru orice modificare sau anulare la care se adauga penalizari dupa cum urmeaza:

 

Oferta standard

a) 20% din pretul pachetului de servicii (sau in functie de pachetul contractat contravaloarea tuturor cheltuielilor de rezervare: emitere bilet, plata servicii la sol, taxa de viza, asigurare medicala astfel existand posibilitatea ca procentul de 20% sa fie depasit), daca renuntarea se realizeaza incepand cu data confirmarii serviciilor, pana cel tarziu cu 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului.

b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza in intervalul 29 - 15 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza in intervalul 14 - 8 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza in intervalul de maxim 7 zile calendaristice inainte de data plecarii sau prin neprezentarea la program. De asemenea aceeasi penalitate se va aplica si dupa inceperea programului, in situatia in care clientul refuza la destinatie serviciile contractate, fara o justificare reala

 

Oferte tip Early Booking / Paste / Revelion

a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza incepand cu data confirmarii pana cel tarziu cu 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 - 15 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de maxim 14 zile calendaristice inainte de data plecarii sau prin neprezentarea la program. De asemenea aceeasi penalitate se va aplica si dupa inceperea programului, in situatia in care clientul refuza la destinatie serviciile contractate, fara o justificare reala

 

In cazul modificarilor rezervarilor (nume, perioada, data nastere pentru asigurarile medicale), se va percepe o taxa de modificare in valoare de 25 euro/rezervare/modificare.

Pentru clarificare, partile convin in mod expres ca daunele pentru renuntare sunt datorate si in cazul in care turistul nu ajunge la aeroport, daca nu poate calatori pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de politia de frontiera.

Exceptie fac rezervarile Early Booking - dupa data expirarii termenului de Early Booking nu se mai poate face nicio modificare in rezervarea confirmata (orice modificare inseamna recalcularea rezervarii la pretul disponibil in sistem la momentul solicitarii modificarii) si anumite tipuri de camere care nu permit modificari fie de la momentul confirmarii rezervarii, fie pana la un anumit termen, pentru care se transmite informare separata.
Modificare se refera la orice tip de modificare - un nume, o cifra, perioada sau tip de camera etc. In cazul in care modificarea presupune schimbare de tarif/pret, penalizarile se vor aplica noului tarif/pret confirmat.

6.2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă in termenul specificat in bonul de comandă sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate in beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai in baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.

6.4. In cazul in care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică și in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca in călătorie pentru că documentele personale necesare in vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie să depună in scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice la Agenția la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renunțare nu este luată in considerare.

6.7. Agenția va acorda despăgubiri in funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

6.8. Agenția nu răspunde in situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.

6.9. Toate sumele menționate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 și 6.5 se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VII. Reclamații

7.1. In cazul in care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a intocmi o sesizare in scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agenției, cat și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

 

Datele de contact ale Agenției:

Telefon: 021.777.33.22/ 0722.291.276/0722.325.385

Fax: 031.104.07.78

E-mail: contact@komsitravel.ro

 

7.2. Atat Agenția, cat și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. In cazul in care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va depune la sediul Agenției o reclamație in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea călătoriei, Agenția urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

VIII. Asigurări

8.1. Asigurări

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea Alexandru, Nr 51, Sector 1, Polița de asigurare serie si nr. I 51749, din data de 10.06.2018, valabilă pană la data de 09.06.2019 este afișată pe pagina web a agenției de turism http://www.komsitravel.ro

8.2. Condițiile in care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. In cazul in care Agenția nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după intoarcerea turistului in Romania, in condițiile poliței de asigurare incheiate intre Agenție și societatea de asigurare.

8.2.2. In cazul in care turistul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, in legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

8.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire insoțită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau in principal in:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 și 8.2.5;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative.

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice și nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. In cazul in care, după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către turist, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentand debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă incheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa in agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiată in agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii turistice, dacă Agenția oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate in polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist și asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, in cazul acțiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale agenției puse la dispoziția turistului, in format tipărit sau pe suport electronic.

X. Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract a fost incheiat in două exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată.

10.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

10.4. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul iși exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agenției de turism.

10.5. Litigiile apărute intre părți se rezolvă pe cale amiabilă, in caz contrar părțile ințeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

 

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 

10.7.Prin semnarea acestui contract clientul isi exprima consimtamantul ca datele personale sa fie folosite in scopul efectuarii rezervarii si emiterii documentelor fiscale si non fiscale necesare conform legislatiei in vigoare.

 

10.8.Agentia isi rezerva dreptul de a comunica datele cu caracter personal, tertilor funrizori cu scopul efectuarii rezervarii serviciilor ce fac obiectul acestui contract.

 

Agenția de turism,
KOMSI TRAVEL
Reprezentant legal (numele si prenumele),
___________________________
Semnatura
___________________________
Stampila

Turistul (numele si prenumele)
____________________________


Semnatura
____________________________